Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op stapop1.nl. Deze website wordt beheerd door VOOR LIZ, gevestigd te Muiden.


Inleiding

De Stap op 1 vijfdaagse is ontwikkeld door VOOR LIZ in opdracht van Transvorm, ZorgZijn Werkt en WGV Zorg en Welzijn namens de 14 regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn, hierna te noemen de initiatiefnemers. VOOR LIZ en de initiatiefnemers nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via team@stapop1.nl.


Verwerking persoonsgegevens

VOOR LIZ kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je deze gegevens zelf verstrekt. VOOR LIZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, e-mailadres en de vier cijfers van het postcodegebied van de locatie waar je werkzaam bent. Wanneer je als werkgever de online toolkit aanvraagt, dan vragen we je ook de naam van de organisatie in te vullen. Deze contactgegevens gebruiken we om met je te communiceren over je deelname aan de Stap op 1 vijfdaagse.

De contactgegevens worden opgeslagen in ons autoresponder systeem van Autorespond. Kijk voor meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond op: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/.

Wanneer je een e-mail naar ons stuurt, rechtstreeks of via het contactformulier op de website stapop1.nl (hierna aangeduid als: de Website) is het mogelijk dat we je bericht bewaren. Indien noodzakelijk vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vraag te beantwoorden of aan je verzoek te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Bezoekersgegevens: op de Website worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Delen met derden

VOOR LIZ kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: VOOR LIZ deelt de persoonsgegevens indien nodig met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor VOOR LIZ correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit VOOR LIZ een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VOOR LIZ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. VOOR LIZ verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden na jouw uitdrukkelijke toestemming.

Initiatiefnemers: Op verzoek van de initiatiefnemers verstrekt VOOR LIZ de persoonsgegevens om de deelnemers te informeren over het aanbod dat zij bieden omtrent training en opleiding op het gebied van persoonlijke en loopbaanontwikkeling. VOOR LIZ en Google Analytics registreren gegevens over het gebruik van de Website. Het gaat bijvoorbeeld om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, eigenschappen van de gebruikte webbrowsers, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden verwerkt in kwartaalrapportages t.b.v. de initiatiefnemers. Ze worden niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties verstrekt VOOR LIZ de persoonsgegevens uitsluitend indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

VOOR LIZ maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

VOOR LIZ maakt gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de Website.

VOOR LIZ maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalysesservice (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt VOOR LIZ inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen, locatiegegevens en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Deze gegevens zijn voor intern gebruik en worden verwerkt in kwartaalrapportages t.b.v. de initiatiefnemers. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden, anders dan die in de cookieverklaring worden genoemd. Lees hier over het privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. VOOR LIZ heeft hier geen invloed op. VOOR LIZ heeft Google geen toestemming gegeven om de via VOOR LIZ verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. VOOR LIZ draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VOOR LIZ bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor VOOR LIZ jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn, dit is zes maanden na afloop van het project, vernietigt VOOR LIZ jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Onderaan ieder mailbericht dat je van stapop1 ontvangt, kun je de persoonsgegevens die wij van je bewaren inzien en corrigeren. Je kunt tevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar team@stapop1.nl. VOOR LIZ zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

VOOR LIZ neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VOOR LIZ heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VOOR LIZ of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door VOOR LIZ verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met VOOR LIZ via team@stapop1.nl.

STAPOP1.NL is een website van VOOR LIZ. VOOR LIZ is als volgt te bereiken:
Adres: Westbatterijlaan 17, 1398 DB Muiden
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 70236097
Telefoon: 06-24 75 11 00 (Miranda)
E-mailadres: team@stapop1.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door VOOR LIZ, verzoekt VOOR LIZ je om zo snel mogelijk contact met VOOR LIZ op te nemen via team@stapop1.nl. VOOR LIZ zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


Wijzigingen

VOOR LIZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig onze privacy en cookie verklaring voor een update.